ESCOLA


El nostre Projecte Educatiu és el resultat de la sistematització de les propostes i suggeriments provinents de tots els sectors de la nostra Comunitat educativa i de les modificacions que es van fent durant el curs.

Val a dir que el Projecte és la culminació de tot un procés de reflexió sobre l'estructuració de les línies generals del Disseny Curricular, tot  intentant adequar-lo a la realitat del nostre Centre i del seu entorn.

El desglossament d’aquest projecte educatiu quedarà reflectit en la Programació General del centre.

L’escola pública “Pau Casals” va néixer l’any 1976. Es va originar pel desdoblament de l’escola pública “Angel Guimerà”. Està ubicada a la zona escolar, a l’ Avinguda Salvador Palau Rabassó,7.

Es va crear com a escola comarcal i des de bon començament, va disposar de transport escolar fins al curs 2008-09 i menjador. Des del curs 2000-01 l’oferta de menjador es va ampliar als nens de P3.

El curs 1995-96 es van inaugurar les noves instal·lacions de parvulari amb sis aules-classe, una aula de psicomotricitat i dues aules d’ús múltiple.

Des del curs 2000-01 disposem d’un mini pavelló dins del recinte escolar. I des de l’any 2002-03 hi ha un hort dins el mateix recinte del pati.

De les necessitats educatives que se'n deriven, val a dir que els nostres alumnes provenen d'un entorn caracteritzat pels següents aspectes:

* El centre es troba situat dins de la zona escolar i envoltat de vivendes  unifamiliars.

* Els alumnes procedeixen del municipi i de les urbanitzacions del terme. A partir del curs 2010-11, la matrícula es fa en funció de la sectorització.

* Al voltant de l’escola hi ha la zona esportiva municipal.

* En el sector dels pares les professions que predominen són les relacionades amb la construcció i el comerç, i en un percentatge baix les relacionades amb una formació universitària. El nivell econòmic és mig.

* Des del punt de vista lingüístic, els nostres alumnes viuen en una societat on conviuen dues llengües oficials -català i castellà -, de les quals la primera és la llengua pròpia de la població. Referent a això, i pel que fa als àmbits col·loquials, la llengua vehicular és la castellana.  En els àmbits formals -premsa escrita, ràdio, administració, la llengua dominant segueix sent el castellà. En aquest sentit, el nostre Centre Educatiu pretén suplir aquestes mancances, la concreció de les quals serà explicitada al nostre Projecte Lingüístic de Centre.


IDENTITAT I CARÀCTER PROPI

Fruit de la reflexió sobre l'anàlisi de les necessitats específiques dels nostres alumnes i de les característiques de l'entorn escolar hem elaborat aquests Principis i Trets que regiran la nostra tasca educativa:

El centre vol ser ideològicament pluralista, sobretot en els seus vessants polític i religiós. Això significa respecte i tolerància envers les creences i idees de les altres persones.

El centre es compromet a donar una formació sense cap tipus de discriminació basada en diferències de sexe, raça, classe social, i característiques  personals i, a la vegada, a potenciar també aquesta mateixa actitud entre els  nostres alumnes. És un centre inclusiu que treballa constantment per aconseguir una bona cohesió social.

El centre pretén transmetre d'una manera crítica mecanismes i valors que  regeixin el funcionament de la societat democràtica, especialment els  referents a drets i deures dels ciutadans, i adoptar actituds personals i  solidàries d'acord amb aquests.

El centre pretén donar a conèixer les creences, actituds i valors bàsics de la nostra tradició i patrimoni cultural, valorar-los críticament, triar les opcions més favorables per al seu desenvolupament com a persones i contribuir a conservar-la i millorar-la.

El centre pretén formar persones que tinguin una imatge ajustada d'ells mateixos, de les seves característiques i possibilitats, i que duguin a terme les activitats de manera autònoma, valorant l'esforç i la superació de les activitats.

El centre pretén formar persones amb esperit crític i reflexiu, és a dir, amb capacitat de raonar lògica i analíticament, tot superant prejudicis i  pre-concepcions davant de situacions noves o habituals.

El centre pretén potenciar la creativitat del alumnat, és a dir, fomentar una actitud oberta a tot tipus de manifestacions culturals, independentment de les opcions personals preses.

El centre intentarà potenciar l'actitud ecològica dels alumnes per aconseguir que s'adonin de la importància que té conservar el seu medi natural i contribuir activament en la seva defensa, conservació i millora com a elements  determinants de la qualitat de vida, començant pel propi recinte escolar.

El centre pretén que els alumnes siguin conscients que viuen en una Comunitat  Autònoma que té dues llengües oficials, la catalana i la castellana, i han  d'aprendre a respectar ambdues llengües, ja que la diversitat lingüística i  cultural és un dret dels pobles i dels individus.

També continuarem treballant per tal d’aconseguir que l’aprenentatge dels nostres alumnes estigui contextualitzat i encaminat a interpretar les experiències, tant les directes com les indirectes, properes en el temps i en l’espai, significatives a fi de poder establir relacions cognitives i afectives tal i com marca el currículum i com hem anat procurant fent durant els darrers cursos.


Aurora Ventosa Calbet
                                                                                                                 Directora